Üyelik Sözleşmesi

ORBIT CLUB ELEKTRONİK KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ SÖZLEŞMESİ

1.   Satıcının Bilgileri
Unvanı: Orbit Tekstil Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Akat Mah. Prof Dr. Kaya Çilingiroğlu Cad. No:4 Sarı Konaklar İş Merkezi B Blok D:6 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

E-Posta Adresi: (*info@theorbitconsulting.com)

MERSİS No: (*0645065005700001)

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: (*info@theorbitconsulting.com)

2.   Sözleşme Konusu ve Yürürlük
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Orbit Tekstil Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Orbit”) tarafından Orbit Club üyesinin (“Üye”) satın aldığı www.theorbitconsulting.com adresindeki websitesi (“Websitesi”) üzerinden verilecek elektronik kütüphane ve e-bülten ürün ve hizmetleri kapsamında Üye’nin ve Orbit’in hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Orbit ve Üye Sözleşme kapsamında tek başlarına “taraf”; birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.

Sözleşme, Üye’nin Websitesi üzerinden Sözleşme’ye elektronik ortamda onay vererek üyeliğini başlatmasıyla iletmesi ile kurulur ve aynı anda yürürlüğe girer. Üye, Sözleşme’ye verdiği onay ile Sözleşme’yi bütünüyle okuduğunu ve anladığını; Sözleşme koşullarını kabul etmiş olduğunu beyan eder.

Sözleşme hükümlerinde değişiklikler, ekleme ve çıkarmalar yapılabilir. Mevcut üyelikler süresince yapılan değişiklikler, Sözleşme’nin 7(iii) maddesi doğrultusunda geçerlik kazanacaktır. Üyelik yenilemelerinde ise Sözleşme, üyeliğin yenilenmek istendiği süre için Üye’nin yenileme tarihinde onay verdiği güncel hali ile geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili mahkeme ya da başka karar mercilerince iptal edilmesi ya da uygulanamaz olduğu ilan edilmesi halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerliliğini sürdürecektir.

3.   Tanımlar
İşbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki ifadeler yanlarında belirtilen anlamları taşımaktadır:

Orbit: Orbit Tekstil Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Orbit Club: Orbit tarafından yönetilen, İçerik’in Kullanıcılara sunulduğu elektronik kütüphane ve basılı yayınlara üyeliğin genel ismi,

Websitesi: Orbit tarafından yönetilen, İçerik’in yer alacağı ve üzerinden Üyelerin erişimine açılacağı websitesi,

Üye: Sözleşme tarafı kurumsal ya da bireysel üye (tüzel ya da gerçek kişi),

İçerik: Orbit tarafından Orbit Club kütüphanesine yüklenerek Üyelerin erişimine sunulan rapor, haber ve diğer yazılı veya görsel içerik,

Kullanıcı: Kurumsal üyelikler kapsamında Orbit Club’a erişim sağlayacak olan gerçek kişiler.

4.   Tebligat Adresleri
Üye’nin üyelik formunda bildirdiği e-posta adresi, fatura da dahil olmak üzere Sözleşme ile ilgili tüm bildirimler için kullanılacaktır. Üye, e-posta adresinde gerçekleşebilecek güncellemeleri Orbit’e 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlü olduğunu; bu hükme aykırı davranması halinde güncel olmayan e-posta adresine yapılacak olan bildirimlerin geçerli olarak yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder.

Taraflar ayrıca, tebligat adresi olarak üyelik başvurusu esnasında belirttikleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri arasında ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü posta ile yapılacak olan bildirimlerin de geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.

Üye’nin Sözleşme kapsamında Orbit’e yapacağı bildirimler, yalnızca yukarıda belirtilen adreslere yapıldığında geçerlidir.

5.   Kişisel Verilerin Korunması
Gerçek kişi Üye, Sözleşme’ye onay verdiğinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Orbit tarafından hazırlanmış ve Websitesi üzerinden yayınlanmış olan “Üyelere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”’ni halihazırda okumuş ve anlamış olduğunu beyan etmektedir.

Gerçek kişi Üye, kişisel verilerinin güncellenmesi gerektiğinde bu değişiklikleri Websitesi üzerinden derhal gerçekleştireceğini; bu değişiklikleri gerçekleştirmediği süreçte kişisel verilerinin güncel olmaması nedeniyle uğrayabileceği hiçbir zarardan Orbit’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.   Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
i.      Verilecek Hizmetler ve Ücret
Orbit, üyelik süresince bireysel üyeliklerde Üye’ye, kurumsal üyeliklerde Üye’ye ve pakete dahil olan sayı kadar Kullanıcısına Orbit Club platformuna erişim sağlamayı ve e-bülten iletmeyi taahhüt eder.

Üye, üyelik sayfasında seçtiği Orbit Club üyelik paketi karşılığında belirtilen toplam ücreti nakden ve defaten Orbit’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ii.    Fikri ve Sınai Haklar
a)     Sözleşme kapsamında sunulan İçerik, Üye tarafından yalnız bilgi edinme ve araştırmalarda yardımcı olması amacıyla kullanılabilir. Orbit Club platformlarından yayınlanan ve Üye’ye iletilen tüm İçerik üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Orbit’e ait kalacaktır.

b)    Üye tarafından İçerik’ten yalnız dürüstlük kuralı kapsamında adil kullanım sınırları içinde kalacak biçimde alıntı yapılabilir. Orbit Club platformlarından elde edilen herhangi bir yayından alıntı yapıldığında Üye tarafından Orbit’in tam ticaret unvanı ve Websitesi kaynak gösterilerek okur tarafından kolayca görülebilecek biçimde atıf yapılacaktır. 

c)     Orbit’in Sözleşme kapsamında sunduğu ürün ve hizmetler dahilinde kullanılan, websitesi ve yayın dizaynları ile Orbit Club’a ilişkin tescilli/tescilsiz markalar da dahil olmak üzere tüm ayırt edici nitelikteki unsurları üzerindeki tüm haklar münhasıran Orbit’e ait kalacaktır. Üye, Sözleşme ile Orbit’e ait bu unsurları hiçbir şekilde (ticari ya da bireysel amaçlarla) kullanma hakkı elde etmediğini kabul ve beyan etmektedir.

iii.  Diğer Hükümler
a)     Orbit, Üyelere Orbit Club aracılığıyla erişim sağladığı elektronik kütüphanenin içeriğini ve çeşitliliğini Üye’ye herhangi bir bildirim yapmaksızın her zaman değiştirebilir; yeni İçerik ekleyebilir ya da mevcut İçerik’i güncelleyebilir veya silebilir. İçerik’in oluşturulması ve edisyonuna ilişkin tüm hakları saklıdır. Üye, İçerik’in değişmesi ya da silinmesi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

b)    Üye, İçerik’te bulunan bilgiler nedeniyle uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Orbit’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

c)     Orbit, Üye’nin üyelik işlemleri sırasında seçtiği üyelik paketi kapsamında Orbit Club platformunu Üye’nin (ve kurumsal üyeliklerde Kullanıcılarının) erişimine açacak ve paket kapsamındaki sıklıklarla sektöre ilişkin haber ve/veya diğer bilgilerin yer alacağı elektronik bülteni Üye’ye üyelik formunda belirttiği e-posta adresi üzerinden iletecektir.

d)    Kütüphane üyelik paketlerine ilişkin Orbit tarafından belirlenen ücretler, Websitesi üzerindeki “Üyelik” bölümünde belirtilmiştir. Üye, satın aldığı paketin karşılığı olarak belirtilen ücreti Websitesi üzerinde belirtilen ödeme yöntemlerinden birini kullanmak suretiyle tek seferde ve derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e)    Kurumsal üyeliklerde Üye’nin satın aldığı pakete uygun olarak İçerik, birden fazla Kullanıcı’nın erişimine sunulacaktır. Bu durumda Orbit tarafından her bir Kullanıcı’ya Orbit Club’a erişim için rastgele belirlenen bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacaktır. Üye, satın aldığı üyelik paketi kapsamında belirtilen Kullanıcı sayısını aşmayacağını ve aynı zamanda birden fazla Kullanıcı’ya Orbit Club erişimi sağlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin, Orbit Club erişimini satın aldığı kurumsal üyelik paketinde belirtilen Kullanıcı sayısından fazla kişinin kullanımına tahsis etmiş olduğunun anlaşılması halinde Orbit Sözleşme’ye aykırı erişimi engellemek için gerekli her türlü teknik ve idari önlemi alacak ve Üye’ye yazılı olarak uyarı bildiriminde bulunacaktır. Uyarı bildiriminde bulunulmuş olan Üye’nin bu davranışını tekrarladığının anlaşılması halinde Orbit’in Üye’nin Orbit Club üyeliğini önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın askıya alma ya da sona erdirme hakkı saklıdır. Üye, böyle bir durumda Üye’nin üyelik paketi için ödemiş ya da ödemeyi taahhüt etmiş olduğu ücretten herhangi bir kesinti ya da iade yapılmayacağını kabul eder.

f)     Üye, üyelik formunu doldurmak suretiyle Orbit’e beyan ettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder. Üye ayrıca, Üye’nin bu hükmü ihlal etmiş olduğunun anlaşılması halinde Sözleşme’nin Orbit tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul eder.

g)     Üye, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliğini sağlayacağını; bunları üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını beyan ve taahhüt eder. Üye’ye tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre kullanılarak Orbit Club platformları üzerinde yapılan değişiklik, talep ve diğer tüm işlemler Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Üye ayrıca, Orbit Club platformlarına erişmekte kullandığı cihazların ve bağlantıların güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Üye, bu hükmü kendisinin ya da Kullanıcılarının ihlal etmesi nedeniyle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Orbit’i sorumlu tutamaz.

h)    Üyelik, Üye ile Orbit arasında geçerli olup; Üye, Orbit Club üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

i)      Üye, kendisinin ve Kullanıcılarının Websitesi ve diğer Orbit Club platformlarını ve erişimine açılan veritabanlarını yalnız Sözleşme ile üzerinde anlaşılan hizmet ve ürünlerin temininde dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanacağını; bunları farklı amaçlarla kullanmayacağını ve siber atak ve benzeri yöntemlerle bunların işleyişini aksatmak ya da bunları test etmek için kullanmayacağını ve üçüncü kişilerin erişimine sunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisinin ya da Kullanıcılarının bu hükme aykırı hareket etmesi halinde Orbit’in Sözleşme’yi derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın feshedebileceğini; Sözleşme’nin bu sebeple feshedilmesi halinde üyeliğine ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını ve Orbit’in bu ihlal dolayısıyla uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu tutulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

j)      Üye, Orbit Club kütüphanesinde üçüncü kişi üreticiler ve sertifika danışmanlarınca tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Orbit’in hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kabul ve beyan etmektedir. Üyelerin Orbit Club’da yayınlanan İçerik dolayısıyıla ticari ilişki kurduğu üçüncü kişilerin faaliyetleri nedeniyle uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Orbit sorumlu tutulamaz.

7.   Sözleşmenin Sona Ermesi
i.      Orbit, gerekli gördüğünde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Orbit Club üzerinden verdiği tüm ürün ve hizmetleri durdurabilir ya da askıya alabilir. Böyle bir durumda Üye’nin üyeliği kapsamında Orbit Club’dan yararlandığı süre toplam Sözleşme süresine oranlanarak Üye’nin ödeme için kullandığı yöntemle ücret iadesi yapılacaktır.

ii.     Üye, Sözleşme’nin diğer hükümleri ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedemeyeceğini; mevcut üyeliğini kullanmasa bile halihazırda ödenmiş olan ya da ödeneceği taahhüt edilmiş olan ücretlerin Orbit tarafından iade edilmeyeceğini kabul eder.

iii.    İfasına başlanmış olan Sözleşme kapsamında Orbit tarafından önemli bir değişiklik yapılması elzem görülürse, ilgili değişiklikler Üye’ye Websitesi ve üyelik başlangıcında verdiği e-posta adresi üzerinden tebliğ edilecek ve Sözleşme’nin tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde yeni haliyle onaylanması istenecektir. Değişikliklerin bu sürede Üye tarafından kabul edilmemesi halinde Orbit mevcut haliyle Sözleşme’yi ifaya devam edebilir ya da Sözleşme’yi tek taraflı olarak sonlandırabilir. Sözleşme’nin bu nedenle Orbit tarafından sona erdirilmesi halinde üyelik başlangıç tarihi ile Sözleşme’nin sona erdiği süre arasında sağlanan erişim süresi toplam Sözleşme süresine oranlanarak belirlenecek ve ücret iadesi, Üye’nin ödemede kullandığı yöntemle yapılacaktır.

8.   Tüketici Hakları
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici konumundaysa Üye, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e göre şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya Üye’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

27 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi (ğ) fıkrası uyarınca Sözleşme cayma hakkına tabi değildir.

9.   Mücbir Sebep
Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici, aşırı derecede zorlaştırıcı ve/veya geciktirici hallerin oluşmasına neden olan mücbir sebepler dolayısıyla Sözleşme’nin gereği gibi ifa edilemeyeceği anlaşılırsa, her bir taraf, karşı tarafa yazılı bildirim yapmak şartıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Taraflar, Sözleşme’nin mücbir sebeple feshedilmesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hiçbir tazminata hak kazanamayacaklarını kabul ve beyan ederler.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Aşağıdaki hükümler, Sözleşme 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir ya da kamu tüzel kişisi olan Üyelerle akdedildiğinde geçerlidir.

i.      Sözleşme hükümlerinin yorumlanmasında ve ifasında Türk Hukuku uygulanacaktır.

ii.     Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili olacaktır.

teknobursa